RITS schilderwerken logo
Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemene draagwijdte van de voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant of opdrachtgever en onze firma, hierna genaamd RITS, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Opdrachten doorgegeven per mail zijn bindend en vereisen geen ondertekening om rechtsgeldig te zijn.
1.2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend of bevestigd via mail na aanvaarding van de klant of opdrachtgever. Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
1.3. Het aanbod in onze offertes blijven zonder verder akkoord tot 30 dagen na opmaak geldig. Wij behouden ons steeds het recht om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.


2. Aanvraag van de bestelling, offerte of overeenkomst
2.1. Bij opmaak van offertes voor zakelijke opdrachtgevers kan het standaard uurtarief in rekening worden gebracht voor opmeting, opmaak en advies. Gegevens uit onze offertes zijn enkel voor de aanvrager bestemd en mogen niet aan derden worden doorgespeeld. Opmetingen die vermeld zijn op onze offertes mogen niet worden gebruikt als meetstaaf voor andere aannemers.


3. Aanvaarding van de bestelling, offerte of overeenkomst
3.1. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.
3.2. Gemailde of geleverde voorstelontwerpen zijn eigendom van RITS en mogen geenszins overgedragen worden volgens de wettelijke beschikkingen inzake artistieke en industriële eigendom en de oneerlijke concurrentie. Reproductie zonder afkoop is verboden.
3.3. Tijdens uitvoering van de werken kan geen enkel toegekend werk nog worden geschrapt. Ook al worden werken dan door de opdrachtgever of derden uitgevoerd, of indien delen van het werk door veranderde omstandigheden niet volledig kunnen worden uitgevoerd, dan nog zullen de overeengekomen werken volledig in rekening worden gebracht.
3.4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen totale aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde offerte of prijsbestek verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs. Eenheidsprijzen kunnen door RITS worden gewijzigd bij wijzigingen in aantallen of bij wijziging in uitvoeringsmethode.


4. Omvang van de bestelling, offerte of overeenkomst
4.1. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
4.2. De opmeting vindt plaats in het bijzijn van de bouwheer of diens aangestelde. Ingeval de ruimte waarin gewerkt moet worden niet klaar is en de opdrachtgever verlangt dat wij op voorhand met de werken aanvangen, dan kunnen wij in geen geval verantwoordelijk worden gesteld wat betreft de juistheid van de opgegeven maten.
4.3. RITS gaat ervan uit dat de verstrekte informatie afkomstig van de opdrachtgever zoals afmetingen, bouwtekeningen of staat van de ondergrond correct en volledig zijn. Deze informatie zal als uitgangspunt dienen voor de opmaak van de offerte. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze verstrekte informatie, ook al is deze van derden afkomstig.
4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, dan zal RITS de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk kunnen aanpassen. Indien door de opdrachtgever of door derden veroorzaakte omstandigheden ons werk vertragen of het werk beletten, zoals de aanwezigheid van stof, nevel of verhinderende werkzaamheden, zal ook dit meerkosten met zich meedragen gerekend aan het uurtarief. Wanneer onze firma door deze omstandigheden bij aankomst de werken niet kan aanvatten of niet kan verder werken en daardoor genoodzaakt is om de werkdag te beëindigen, dan zal op basis van een gewone werkdag van 8 uur de verloren uren als meerwerk worden aangerekend, ook al zijn deze niet gepresteerd.


5. Prijsbepaling en herziening
5.1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, lonen en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c).


6. Leveringen en termijnen
6.1. Elke termijn van levering of uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
6.2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
6.3. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
6.4. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit met aarding en zuiver stromend water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.


7. Aansprakelijkheid voor schade
7.1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
7.2. Indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
7.3. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
7.4. Schade door slechte ondergrond en het meerwerk dat daaruit voortvloeit is steeds ten laste van onze klant. Loskomende verflagen bij overschildering zijn oorzaak van een slechte ondergrond. Wij gebruiken steeds de juiste tape voor het afplakken van elk oppervlak. Indien er bij het verwijderen van tape toch schade mocht zijn aan het oppervlak, dan kan deze schade ons in geen enkel geval worden toegeschreven. Elke ondergrond van verf, lak, beits of bedrukking op laminaat worden geacht van degelijke kwaliteit te zijn. Indien de klant niet akkoord gaat met het oplossen van het probleem kunnen de werken door RITS worden beëindigd en kunnen de geleverde kosten op uurloon en materiaal, te vermeerderen met 30% schadevergoeding worden aangerekend tot een maximum van het totale offertebedrag plus het reeds geleverde meerwerk.
7.5. RITS is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten of onderaannemers.


8. Beëindiging
8.1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het zij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
8.2. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding ten laste van ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.
8.3. Indien artikel 1794 van het burgerlijk wetboek door de klant zou worden ingeroepen, word de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.


9. Aanvaarding van de werken
9.1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
9.2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
9.3. Diepte van onderliggende leidingen in chape moet min. 4 cm bedragen (cfr. WTCB), wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het werken van het materiaal door te hoog liggende buizen. Ook beschadigingen aan buizen of leidingen kunnen ons niet toegeschreven worden indien er geen plan van deze is opgegeven.
9.4. Bij plaatsing van parket of andere vloerbekleding op vloerverwarming moeten de normen van het WTCB gerespecteerd worden. Max. 28 °C dekvloer temperatuur. Het opwarmingsprotocol met max. en min. worden nageleefd door de klant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor barsten of scheuren in het hout bij deze plaatsing.
9.5. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de uitvoering bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
9.6. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
9.7. Is niet in onze prijs begrepen: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, houtrot, slechte onderliggende verflaag, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen; Indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang); Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.
9.8. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De aannemer kan de afmetingen slechts correct nemen indien de bezettingswerken, de chapewerken (en de bevloering) zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nameting, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 11,5 m² voor 80% worden afgetrokken en openingen beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten.
9.9. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangstnamen of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de acht dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven. Speelt deze wet wel dan moet de klant ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
9.10. Indien en voor zover een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
9.11. RITS kan niet worden aangesteld voor het verwijderen of inzamelen van chemisch bouwafval of asbest. Indien dergelijke materialen zich in de ondergrond bevinden zal dit moeten worden uitbesteed aan derden. Deze kosten zijn nooit in onze overeenkomst opgenomen en zijn volledig ten laste van de klant. Uitstel of hinder door deze omstandigheden vallen onder art. 4.4 van onze algemene voorwaarden.


10. Garantie
10.1. Garantie wordt alleen verleend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en een schriftelijk garantiebewijs werd afgeleverd. Bij garantie door een fabrikant of leverancier is RITS geen partij in de garantieovereenkomst en zal zij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de garantieclaim.
10.2. Als RITS garantie verleent op bepaalde werkzaamheden is dit steeds een aflopende garantie voor de duur van drie jaar, waarbij in het eerste jaar na oplevering 100 %, in het tweede jaar na oplevering 66,66 % en in het derde jaar na oplevering 33,33 % van de herstelkosten worden vergoed door RITS, en dit enkel indien komt vast te staan dat aanspraak gemaakt kan worden op de garantie en het gebrek of de gebreken niet haar oorzaak vinden in handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden.


11. Oplevering
11.1. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
11.2. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.
11.3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
11.4. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.


12. Klachten inzake voorschotten of facturatie
12.1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.


13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
13.2. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.


14. Privacy en gegevensbescherming
14.1. Elke klant dient er zich van bewust te zijn dat zijn persoonsgegevens, adres, andere contactgegevens en gegevens van de werf door RITS voor onbepaalde duur worden bijgehouden in het klantenbestand. Bepaalde van deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden voor zakelijke doeleinden zoals de uitbesteding van administratieve werken, informatie verschaft aan verzekeringsmakelaars of financiële instellingen, of andere partners van RITS.


15. Betalingsmodaliteiten
15.1. Al onze bestellingen en leveringen zijn binnen de 14 kalenderdagen contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor 30% voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de werken aan te vangen en een tussenfactuur van 30% tijdens de uitvoering van de werken. De werken kunnen door RITS eenzijdig worden gestaakt tot het bedrag is voldaan waarbij alle hieruit voortvloeiende geleden koste of schade ten laste van de klant valt.
15.2. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.


16. Laattijdige betaling, kosten en aankleven
16.1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Vanaf een tweede herinnering en ieder volgend schrijven zal er een administratiekost van 15,00 € worden aangerekend. Een tweede herinnering volgt na 30 dagen vanaf factuurdatum.
16.2. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
16.3. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale betalingstermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever, zakelijk of particulier, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bezwaren tegen aan de opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
17. Rechtspraak
17.1. In geval van betwisting is uitsluitend de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel of de vrederechter van de plaats waar de aannemer, hierna genaamd “Stefaan RITS”, zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
17.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.VERSIE: J2019-M05-D26


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren