RITS schilderwerken logo
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden "Gratis Kleuradvies"

 

 

1. Organisatie

1.1. De actie ‘Gratis Kleuradvies’ wordt georganiseerd door RITS, gevestigd te 8650 Houthulst, Klerkenstraat 38,

met ondernemingsnummer 0880-093.866 hierna de ‘Organisator’ genoemd

 

2. Actieperiode

2.1. De deelname gebeurt automatisch door iedereen die een kleuradvies aanvraagt online via onze website "rits-schilderwerken.be, via mail, telefonisch of bij van akkoord offerte tussen 1 januari 2022 en 30 april 2022.

2.2. Het kleuradvies dient enkel voor particuliere doeleinden en niet voor professionele.

 

3. Standaard tariefzetting kleuradvies aan huis

3.1. De standaard tariefzetting van een kleuradvies aan huis kost 90 euro (incl. btw). Dit standaadtarief zal worden aangerekend indien niet wordt voldaan aan de hier genoemde actievoorwaarden.

3.2. Het standaard basistarief voor kleuradvies van 90 euro (incl. btw) geldt voor maximaal 3 ruimtes, op een locatie

tot 10 km vanaf onze vestigingszetel. Toeslag per extra ruimte bedraagd 10 euro (incl. btw), toeslag forfaitaire verplaatsingskost >10km van onze hoofdzetel kost 10 euro (incl. btw), toeslag forfaitaire verplaatsingskost >20km kost 20 euro (incl. btw).

3.3. Vanaf een aankoop van 300 euro (incl. btw) bij RITS (zoals hierboven genoemd) binnen de drie maanden na aanvraag van het kleuradvies, is het kleuradvies gratis tijdens de actieperiode.

3.4. Bij uitvoering van de werken door Rits (zoals hierboven genoemd) binnen de drie maanden na aanvraag van het kleuradvies, is het kleuradvies gratis tijdens de actieperiode.

3.4.1. De periode voor de aanvang van de uitvoering van de werken kan enkel worden uitgesteld bij ondertekening van de prijsofferte voor uitvoering van de werken, en dit door beide partijen hierna genoemd RITS als uitvoerder en de opdrachtgever die tevens aanvrager is van het kleuradvies.

 

Art.4: De actie + hoe deelnemen?

4.1.De deelnemer vraagt een kleuradvies aan huis aan tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019. Bij aankoop van minimum 300 euro (incl. btw) verf of materiaal of bij het laten uitvoeren van de werken vanaf een minimum van 1210 euro (incl. btw) bij of door RITS (zoals hierboven genoemd) binnen de 90 dagen te tellen vanaf de volgende dag na de aanvraag van het kleuradvies krijgt de deelnemer het kleuradvies ter waarde van van 90 euro (incl. btw) gratis.

4.2. In geval van een kleuradvies voor een hoger bedrag dan het standaardtarief van 90 euro, wordt de meerkost gefactureed volgens de standaard tariefzetting in het hierboven beschreven artikel 3.3. Worden dus >3 ruimtes of verplaatsingen >10km gedaan, dan wordt enkel het basistarief van 90 euro (incl. btw) kwijtgescholden.

4.3. Deelname aan deze actie is gratis.

 

Art. 5: Communicatie en briefwisseling

5.1. De organisator en elke andere tussenpartij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vertragingen of eventuele onbereikbaarheid van communicatiekanalen die werden veroorzaakt door een eventueel technisch probleem. Evenmin voor andere omstandigheden waardoor men niet op de hoogte was van deze actie.

5.2. Er zal geen briefwisseling of telefonische communicatie over de inhoud en communicatie van deze actie worden gehouden, noch voor, noch tijdens, noch na onderhavige actie.

 

Art. 6: Aansprakelijkheid

6.1. Voor omstandigheden waarin deze regels en bepalingen niet voorzien, behoudt de Organisator zich het recht voor om de huidige regels en bepalingen aan te vullen of te wijzigen voor een probleemloos verloop van de actie en, als de omstandigheden dit vereisen, om de actie eventueel af te gelasten. In deze gevallen wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd.

6.2. De Organisator aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit of samenhangende met de actie.

 

Art. 7: Betwisting van het reglement

7.1. Deelname aan de actie houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle punten van onderhavig reglement door de deelnemers van de actie zonder enig voorbehoud.

7.2. Geen enkele betwisting met betrekking tot dit reglement zal in overweging genomen worden.

 

Art. 8: Klachten

8.1. Eventuele klachten ivm deze actie dienen schriftelijk aangetekend, binnen een termijn van 5 werkdagen na afloop van de actie opgestuurd te worden naar het volgende adres: RITS, T.A.V. "Actie Gratis kleuradvies 2019", Klerkenstraat 38 - 8650 Houthulst. In geen enkel geval zullen klachten mondeling of telefonisch behandeld kunnen worden. Alle klachten die na hogergenoemde termijn opgeworpen worden of die niet schriftelijk aangetekend gebeuren, zullen niet behandeld worden.

8.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten verband houdend met onderhavige actie te onderzoeken. De beslissingen van de Organisator hieromtrent zijn onherroepbaar en niet vatbaar voor beroep.

8.3. Dit reglement is beschikbaar op www.rits-schilderwerken.be.

8.4. De maatschappelijke zetel van RITS is gevestigd te 8650 Houthulst, Klerkenstraat 38, met ondernemingsnummer 0880-093.866.